Privacyverklaring eVri

eVri, gevestigd te Veldkant 35A, 2550 Kontich, België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Bij eVri dragen we vertrouwen en een open dialoog hoog in het vaandel. Privacy is daar een essentieel onderdeel van. Dankzij deze privacyverklaring kunnen we op een transparante manier je meer informatie verschaffen betreffende de verzameling, mededeling, overdracht en gebruik van de persoonsgegevens die je met ons deelt, alsook om meer informatie te verschaffen m.b.t. jouw rechten.

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website https://www.evri.be en specifiek voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden opgegeven bij het invullen van de werkplek checker.

eVri handelt in overeenstemming met de Belgische privacywet van 8 december 1992 en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de EU-privacywetgeving die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Het bezoeken van onze website(s), contact opnemen met onze organisatie, jouw gegevens achterlaten voor de werkplek checker en/ of andere activiteiten zoals nieuwsbrieven, webinars of berichten over technische updates impliceert jouw goedkeuring van onze privacyverklaring en dus de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Gelieve deze privacyverklaring grondig te lezen en melding te doen bij dpo@eVri.be bij vragen of klachten.

 1. Soorten persoonsgegevens en -bedrijfsgegevens die eVri verzamelt
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Cookies*
 • Bijkomende info die je ons verschaft via het contact- of inschrijvingsformulier op onze website(s)

* Meer info in punt 4 van deze privacyverklaring

2. De manier waarop eVri NV persoonsgegevens verzamelt

 • Het werkplek checker formulier op de website

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag eVri prsoonsgegevens verzamelt en gebruikt

eVri verzamelt gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • om je een advies te sturen op basis van je antwoorden in deze vragenlijst en/ of je op de hoogte te houden van andere activiteiten zoals nieuwsbrieven, webinars of berichten over technische updates
 •  

eVri beroept zich op de grondslagen bepaald in de AVG om aan rechtmatige verwerking te doen. Deze grondslagen zijn: een contractuele relatie, toestemming, een wettelijke relatie, vitaal belang, algemeen belang en gerechtvaardigd belang.

4. Cookies en vergelijkbare technieken die eVri gebruikt op haar website(s)

eVri gebruikt functionele en analytische cookies om haar website(s) goed te laten werken en globaal surfgedrag te monitoren en analyseren. Omdat we geen gebruik maken van tracking cookies volstaat een cookiemelding wanneer je voor de eerste maal onze website bezoekt en hebben we geen expliciete toestemming nodig.

Concreet gebruiken we cookies van Microsoft Azure. Hieronder een opsomming van al onze cookies:

 • ARRAffinity
 • NID
 • _cfduid
 • ai_session
 • ai_user

5. Jouw privacyrechten

Wens je beroep te doen op je privacyrechten zoals hieronder beschreven, neem dan schriftelijk contact op met onze Data Protection Officer via dpo@eVri.be of per post t.a.v eVri, Veldkant 35A, 2550 Kontich, met een bewijs van jouw identiteit. We trachten jouw vraag te verwerken en beantwoorden binnen de wettelijke termijn, zijnde binnen de dertig dagen na ontvangst van jouw verzoek. Indien wij in de onmogelijkheid zijn om binnen voornoemde termijn van dertig dagen te reageren, en de termijn wensen te verlengen, of in geval wij geen gevolg zullen geven aan jouw verzoek, zullen we jou daarvan in kennis stellen.

Jouw privacyrechten:

 • Recht tot toegang tot de persoonsgegevens die eVri over jou beschikt
 • Recht op correctie van je persoonsgegevens.
 • Recht op vergetelheid van je persoonsgegevens, indien (i) de persoonsgegevens niet meer nodig zijn, (ii) je jouw toestemming intrekt (en er geen andere grond voor verwerking is, bv, contractuele relatie), (iii) persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn, of (iv) dit moet op basis van een wettelijke verplichting.
 • Recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens indien de verwerking berust op toestemming en wordt verricht via geautomatiseerde procedés
 • Recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens, indien (i) de juistheid van de persoonsgegevens betwist wordt, (ii) de verwerking onrechtmatig is, (iii) jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, maar wel nodig is voor instelling van een rechtsvordering, of (iv) je hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking.
 • Recht op bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de grond voor de verwerking het gerechtvaardigd belang is of in het kader van direct marketing.
 • Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluiten
 • Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (voor België: Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel)

6. Openbaarmaking van je persoonsgegevens door eVri aan derden

Jouw persoonsgegevens worden enkel gedeeld met de compentence centers van eVri, om jou een gerichte evaluatie te sturen. Deze competence centers zijn:

 • Orlox, Veldkant 35 A, 2550 Kontich
 • Shiftz, Veldkant 35 A, 2550 Kontich
 • 2Commit, Veldkant 35 A, 2550 Kontich
 • OLINKO, Veldkant 35 A, 2550 Kontich

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

eVri zal je persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doelen beschreven in punt 3 van deze privacyverklaring te realiseren. Wanneer deze doelen gerealiseerd zijn, zullen we jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen, of je zou dit anders wensen;

Indien je jouw toestemming intrekt of indien je zich verzet zich tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, en dergelijk verzet wordt weerhouden, dan zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen.

8. Maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

eVri neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Het dataregister van eVri houdt bij welke persoonsgegevens we bewaren, waar deze vandaan komen en met wie we deze delen of hebben gedeeld. We trachten alle verwerkingen te registreren. Door deze documentatieplicht na te komen, zorgen we ervoor dat we de verantwoordelijkheidsvereiste uit de AVG naleven en kunnen we bewijzen dat we in overeenstemming met de databeschermingsprincipes handelen.

Wens je meer informatie over onze privacymaatregelen en procedures, neem dan contact op met onze Data Protection Officer via dpo@eVri.be

9. Contact, vragen of klachten? 

Indien je vragen hebt over de privacyverklaring of de manier waarop eVri  jouw persoonsgegevens verwerkt, contacteer ons dan via:

10. Aanpassingen aan de privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen we wijzigingen aanbrengen aan deze privacyverklaring, deze versie dateert van 4 mei 2022.